Blog o bábätkách

Znaky a vývojové možnosti Aspergerovho syndrómu

Včasné spozorovanie a rozvoj sú pri Aspergerovom syndróme kľúčové. Príznaky, vývoj, spolužitie s týmto syndrómom v dospelosti.

Aspergerov syndróm je ťažko odhaliteľná a diagnostikovateľná forma autizmu. Akým príznakom je potrebné venovať pozornosť a ako s týmto syndrómom žiť?

Pedagógovia a lekári majú ťažkosti s rozpoznaním Aspergerovho syndrómu (skrátene AS). Postihnuté deti sa často deklarujú ako deti s problémami v správaní alebo ako jednoducho zlé deti, aj keď je v pozadí práve táto vývojová porucha.

Odhaduje sa, že na Slovensku žije približne 54 297 ľudí s autizmom. Asi 30-40% však nebude nikdy diagnostikovaných. Ako sa však táto porucha dá predsa odhaliť a ako postupovať pri rozvoji?

autizmus


Čo je Aspergerov syndróm?

Aspergerov syndróm je súčasťou poruchy autistického spektra. Táto porucha je pomenovaná podľa psychiatra Hansa Aspergera, ktorý ju objavil. Ako prvý si všimol rozumné deti so zvláštnym správaním a poruchami integrácie. Dôvodom je, že ľudia s Aspergerovým syndrómom sú menej rozvinutí, nie intelektuálne, ale pokiaľ ide o ich sociálne schopnosti, správanie a reč tela.

Príčinou Aspergerovho syndrómu je pravdepodobne genetické a neurobiologické pozadie, ktoré nemožno vysledovať späťne k environmentálnym a psychologickým faktorom. Hoci ešte neboli objavené gény zodpovedné za poruchu, bola pozorovaná akási familiárna akumulácia.

Asperger si všimol, že otec postihnutých detí často vykazoval podobné príznaky. Iný vedecký výskum odhalil, že tieto deti majú pravdepodobnejšie menej ťažkostí v sociálnych interakciách, čítaní alebo používaní jazykov vo svojich rodinách.

Čím sa líši Aspergerov syndróm od iných foriem autizmu?

Najväčší rozdiel v porovnaní s klasickým autizmom spočíva v tom, že úroveň inteligencie postihnutých je minimálne priemerná, ale často dokonca výnimočne vysoká, v porovnaní s úrovňou IQ klasického autizmu pod 70.

Aspergerov syndróm je veľmi podobný inej forme autizmu, vysokofunkčnému autizmu (HFA). Zatiaľ čo je vývoj reči u detí s HFA oneskorený, vývoj reči u detí s Aspergerovým syndrómom je normálny.

Ďalším rozdielom je, že zatiaľ čo ľudia s inými formami autizmu sa spoločnosti vyhýbajú, ľudia s Aspergerovým syndrómom po spoločnosti túžia. Zároveň majú veľa negatívnych skúseností pre svoju slabú schopnosť budovať vzťahy a excentrické správanie. Napríklad si nevšimnú, ak ich rovesníkov nezaujíma, čo hovoria, zrazu začnú hovoriť o inej téme ako ich rovesníci, alebo nerozumejú, prečo by im mali dať svoje hračky. Keď ich rovesníci odmietajú, často vyhľadávajú spoločnosť dospelých.

Aspergerov syndróm

Príznaky Aspergerovho syndrómu

Ďalšou vlastnosťou Aspergerovho syndrómu je, že zatiaľ čo iné formy autizmu vykazujú prvé zjavné príznaky už v ranom veku, u detí s Aspergerom sa zvláštne príznaky objavujú najskôr od veku 3 rokov. Oplatí sa venovať pozornosť nasledujúcim oblastiam správania dieťaťa:

Oblasť sociálnych vzťahov

 • Ťažkosti pri vytváraní a udržiavaní vzťahov: dieťa nerozumie reči tela a nevie čítať medzi riadkami.
 • Problémy s vyjadrovaním emócií, s čítaním a porozumením emócií druhých.
 • Nedostatočne rozvinutá empatia.
 • Neodovzdáva informácie zrakovým kontaktom.
 • Zarážajúco málo mimiky a gestikulácie.
 • Neschopnosť pracovať v skupine, ale dokáže dosiahnuť mimoriadne výsledky v individuálnej práci.

Jazykové a rečové príznaky

 • Zvláštny tón a farba hlasu, ktorý často pripomína spievanie.
 • Príliš pedantský prejav dospelých.
 • Doslovný výklad toho, čo sa hovorí, nedokáže čítať medzi riadkami.
 • Ťažkosti s interpretáciou humoru, irónie.
 • Pri komunikácií ignoruje signály druhej strany.
 • Nevhodné komentáre v nevhodných okamihoch, príliš tichá alebo hlasná reč.

Úzky záujem a opakovateľnosť

 • Mimoriadny záujem o oblasti, niekedy malé a nezmyselné detaily, celkový obrázok nie je pre dieťa zaujímavý.
 • To je často jeho jediná téma a nebudete vedieť rozoznať, že to pre ostatných nie je zaujímavé.
 • Podivné, opakujúce sa fixné pohyby: napríklad pohyby rukou, hojdanie sa dopredu-dozadu.
 • Dodržiavanie nútenej, opakujúcej sa rutiny, odchýlka od nej spôsobuje zúfalstvo.
 • Záchvaty emócií, ktoré sa dajú ťažko zvládnuť v stresovej situácii, ktorú sa snažia zmierniť opakovaným pohybom.

Ďalšie sprievodné javy

 • Nešikovnosť, nedostatočne vyvinuté motorické schopnosti.
 • Mimoriadna citlivosť na určité zmyslové podnety, ako sú hlasné zvuky alebo textílie na hmat.
 • Častým problémom je, že dieťa zažíva neustále stresy a zlyhania v dôsledku porúch integrácie. Nie je teda nezvyčajné, že sa vyvinú iné súbežné ochorenia, ako napríklad úzkosť a depresia.

Asperger


Aspergerov syndróm u chlapcov a dievčat

Príznaky Aspergerovho syndrómu môžu byť u chlapcov oveľa výraznejšie. To je tiež dôvod, prečo sa u tejto vývojovej poruchy diagnostikuje asi trikrát toľko chlapcov. Dievčatá sú oveľa prispôsobivejšie, dokážu lepšie zvládnuť povinné prvky sociálneho správania, čím často problém skrývajú. Dievčatá s Apergerom sú náchylnejšie na utiahnutie sa do seba, inhibíciu a sklon k depresiám.

Diagnostikovanie poruchy

Diagnóza je možná až po dlhodobom pozorovaní s pomocou detského psychiatra, ktorý sa špecializuje na takzvané pervazívne vývojové poruchy.

Vývoj a spolužitie s Aspergerovým syndrómom

Aj keď je Aspergerov syndróm nevyliečiteľný, neustále zlepšovanie môže výrazne zlepšiť schopnosti postihnutých, a tým aj kvalitu ich života a príležitosti.

Vývoj vždy prebieha v niekoľkých oblastiach:

 • Rozvoj sociálnych vzťahov a komunikačných schopností.
 • Logopédia.
 • Kognitívna terapia správania, ktorá je najužitočnejšia pri liečbe sprievodných symptómov, ako sú príznaky stresu alebo úzkosti.
 • Rozvoj koordinácie pohybov.
 • Liečba pridružených chorôb (napríklad depresia).

Príprava rodiny je nesmierne prospešná

Je veľmi efektívne pomôcť ostatným členom rodiny rodinnou terapiou. Dôležité je, aby členovia rodiny rozpoznali silné a slabé stránky postihnutého dieťaťa a vypracovali rôzne stratégie.

Napríklad používanie osvedčených vizuálnych pomôcok (kariet, značiek) u detí s autizmom. Zároveň u detí s Aspergerom hrá dôležitú úlohu aj verbálna podpora, napríklad diskusia o tom, ako dosiahnuť požadovaný cieľ alebo čo predstavuje pocit úspechu. Ak sa rodina naučí správnej komunikácii, vznikne dobre fungujúce spolužitie.

autizmus u detí


Aspergerov syndróm v dospelosti

Prvá otázka väčšiny rodičov znie, aké sú vyhliadky dieťaťa? Nakoľko bude schopné žiť nezávislý a plnohodnotný život?

Mnohí ľudia s Aspergerovým syndrómom vyštudujú univerzitu a dokáže sa presadiť na trhu práce. Niektorým sa dokonca podarilo získať aj Nobelovú cenu. Túto tendenciu môžete posilniť, ak sa začne vývoj včas. Mimoriadne nápomocná môže byť terapia na spoznanie pracovnej etikety alebo ak sa vám podarí nájsť spoločenstvo, ktoré podporuje inakosť.

Mnoho ľudí s Aspergerovým syndrómom sa nepresťahuje zo svojho rodičovského domu z dôvodu ťažkostí pri vytváraní vzťahu, nepochopenia sociálneho správania a nízkeho sexuálneho záujmu. Napriek tomu sú aj ľudia s Aspergerovým syndrómom, ktorí žijú vo vzťahu alebo manželstve.

Aj pri Aspergerovom syndróme platí, že sa netreba spoliehať na stereotypy. Každý prípad je jedinečný a týmto spôsobom by mal prebiehať aj vývoj! Ak máte pocit, že vaše dieťa má niekoľko vyššie opísaných príznakov alebo ich už dlhšie pozorujete, mali by ste sa čo najskôr poradiť s odborníkom na danú tému.

Foto: www.shutterstock.com