Všeobecné podmienky účasti pre členov klubu Brendon Family

1. Účinnosť Všeobecných podmienok účasti 

Všeobecné podmienky účasti na programe Brendon Family (ďalej len: „program“) upravuje právny vzťah medzi vyhlasovateľom programu, tzn. spoločnosťou Brendon Slovakia s.r.o. (ďalej len: „Brendon“) a účastníkom programu (ďalej len „člen klubu“).

 

2. Podmienky prihlásenia 

2.1. Čelnom klubu sa môže stať každá fyzická osoba. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členom klubu iba na základe písomného súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Právnické osoby alebo spoločnosti bez právnou subjektivitou sa programu nemôžu zúčastniť.

 

2.2. Do programu je možné sa zapojiť dvomi spôsobmi:  zaznamenaním údajov člena klubu v predajni Brendon a podpisom Prihlášky do programu, alebo úspešnou registráciou na webovej stránke Brendon. Brendon vyhlasuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými zo strany členov klubu nakladá dôverne.  Brendon vykonáva všetky opatrenia, ktoré je možné od neho očakávať za účelom bezpečnej ochrany údajov.

 

2.3. Každý člen klubu je oprávnený požiadať Brendon o informáciu, ktoré jeho konkrétne údaje Brendon spracováva a môže požiadať aj o kópiu týchto údajov.  V prípade, ak sa Vaše údaje zmenili alebo sú nepresné, môžete kedykoľvek požiadať Brendon o opravu uchovávaných údajov.  Člen klubu je povinný informovať Brendon o prípadných zmenách v jeho  osobných údajoch. V prípade, ak ste registrovaným členom klubu, môžete úpravu svojich údajov vykonať vo Vašom osobnom profile aj bez kontaktovania Brendon.  Zároveň môžete žiadať aj to, aby Brendon Vaše osobné údaje v celosti alebo v časti vymazal a môžete aj obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Používanie Vašich osobných údajov máte právo aj namietať. Takýmto požiadavkám vyhovie Brendon v čo najkratšom čase, najneskôr do 15 dní. Zároveň Vás chceme upozorniť, že Vašej požiadavke na výmaz osobných údajov, ktoré boli získané a sú spracovávané zo zákona (napr. údaje uvedené na vystavenej faktúre), môže Brendon vyhovieť až po uplynutí povinnej lehoty na uchovávanie takýchto údajov vyplývajúcej z právneho predpisu.

 

2.4. Člen klubu sa podpísaním Prihlášky do programu respektíve registráciou na webovej stránke zaväzuje akceptovať tieto Všeobecné podmienky účasti, respektíve ich neskoršie zmeny.

 

2.5. Prihláška do programu je neplatná, ak sú zo strany člena klubu uvedené nepravdivé údaje.

2.6. Do programu Brendon Family sa nemôže registovať osoba mladšia ako 18 rokov. Prijatím podmienok používania programu Brendon Family registrujúci vyhlasuje, že dovŕšil 18 rokov.

  

3. Spracovanie údajov člena klubu 

Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov Brendon nájdete tu.

  

4. Vydanie karty Brendon Family

 

4.1. O vydanie karty Brendon Family je možné požiadať osobne alebo registráciou cez internet, a prevziať kartu je možné osobne v predajni Brendon. Na základe toho člen klubu obdrží kartu Brendon Family, a môže začať zbierať body, resp. ak už ich cez internetový obchod zbieral, môže v tom pokračovať.

 

4.2. Jedna osoba môže požiadať len o vydanie jednej karty Brendon Family.

 

5. Zablokovanie, odblokovanie karty Brendon Family, vydávanie náhradnej karty Brendon Family

5.1. Člen klubu môže požiadať o zablokovanie karty Brendon Family z dôvodu jej straty, zničenia, odcudzenia, poškodenia alebo z iného dôvodu. O zablokovanie je možné požiadať osobne alebo telefonicky v predajni Brendon. V prípade osobného zablokovania musí držiteľ karty preukázať svoju totožnosť . Ak o blokáciu požiada cez telefón, vedúci predajne  mu za účelom jeho identifikácie položí otázky týkajúce sa jeho osobných údajov a nákupov realizovaných kartou Brendon Family. Riziká a dôsledky zneužitia karty Brendon Family do vykonania blokácie nesie člen klubu. Zablokovanou kartou Brendon Family nie je možné zbierať body, kartu Brendon Family nie je možné uplatniť, držiteľ zablokovanej karty Brendon Family sa nemôže zúčastňovať promočných akcií organizovaných spoločnosťou Brendon.

 

5.2 Člen klubu môže požiadať o odblokovanie karty Brendon Family. Požiadať o odblokovanie je možné osobne v predajni po preukázaní totožnosti držiteľa karty Brendon Family.

 

5.3. Člen klubu môže v prípade straty požiadať o vydanie náhradnej karty Brendon Family. Môže tak urobiť osobne po preukázaní totožnosti držiteľa karty. V prípade vydania náhradnej karty Brendon Family sa pôvodná karta ďalej nemôže použiť. Skôr nazbierané body člena klubu budú na základe evidencie spoločnosti Brendon prevedené na novú kartu Brendon Family. Prvá náhradná karta sa vydáva bezplatne a Brendon má právo za každé ďalšie vydanie si účtovať poplatok vo výške 4€.

 

6. Pripisovanie bodov 

6.1. Pri nákupe v predajni Brendon alebo internetovom obchode Brendon budú na Vašu kartu Brendon Family pripísané body. Podmienkou pripísania bodov je, aby člen klubu pred zaplatením pri pokladni predložil pokladníkovi svoju kartu Brendon Family.

 

6.2. Za každé celé 1€ nákupu sa pripíšu na kartu dva body. Tovar označený bodovým násobiteľom bude započítaný viacnásobnou bodovou hodnotou, za tovar s plus bodmi sa pripíšu ďalšie body.

 

6.3. Po nákupe sa na účtenke alebo na sprievodnom dokumente okamžite objaví aktuálny stav bodov. Ak následkom akejkoľvek chyby sa neuskutoční registrácia príslušného počtu bodov, člen klubu to musí oznámiť ihneď ešte pri pokladni. 

 

6.4. Pokiaľ člen klubu pri nákupe nemá pri sebe kartu Brendon Family, nie je možné uplatniť body. Body za nákup je možné pripísať na kartu Brendon Family len pri nákupe,  dodatočným predložením účtenky sa nemôžu pripísať body za takýto nákup.

 

6.5. Pokiaľ dôjde k vráteniu, resp. spätnej kúpe tovaru z dôvodu reklamácie alebo z iného dôvodu body pridelené za tento tovar budú zrušené.

 

6.6. Pokiaľ si člen klubu uplatní pri nákupe body získané z predchádzajúcich nákupov, body mu budú pripísané iba za skutočne uhradenú sumu.

 

7. Uplatnenie bodov 

7.1. Nazbierané body je možné uplatniť v predajni Brendon. Pri uplatnení bodov jeden bod znamená jeden eurocent (0,01€). Brendon poskytuje zľavu zo sumy nákupu v hodnote podľa počtu uplatnených bodov.

 

7.2. V prípade poruchy počítačovej siete pripísanie alebo uplatnenie bodov nie je možné ani na mieste, ani dodatočne. O tom, že pripisovanie a uplatňovanie bodov v celom areáli predajne je dôsledku technickej poruchy dočasne prerušené, predajňa Brendon členov klubu informuje prostredníctvom oznamu umiestneného pri pokladniach a pri vstupe do predajne.

 

7.3. Body nazbierané na kartách Brendon Family viacerých členov klubu nie je možné spojiť.

 

7.4. V prípade vrátenia, resp. spätnej kúpy tovaru z dôvodu reklamácie alebo z iného dôvodu, pokiaľ došlo k započítaniu bodov pri nákupe, odškodnenie zákazníka sa uskutoční v rovnakom pomere pripísaním bodov.

 

8. Zrušenie účasti na programe  

8.1. Spoločnosť Brendon má právo s okamžitou platnosťou zrušiť účasť člena klubu na programe, ak držiteľ karty z vlastného zavinenia poskytol spoločnosti Brendon nepravdivé údaje, alebo zákaznícku kartu zneužil.

 

8.2. V hore uvedenom prípade je spoločnosť Brendon oslobodená od povinnosti uplatnenia  nazbieraných bodov člena klubu evidovaných na karte Brendon Family v čase zrušenia jeho účasti na programe.

 

8.3. Člen klubu má v predajni právo kedykoľvek osobne zrušiť svoju účasť na programe.

 

8.4. Karta Brendon Family sa vydáva od doby vydania na dobu neurčitú, resp. je platná dovtedy, kým ju majiteľ karty aktívne používa. Ak na karte Brendon Family člena klubu po dobu dvoch rokov nebude registrovaný žiadny nákup, spoločnosť Brendon zruší platnosť karty Brendon Family, definitívne vymaže všetky údaje člena klubu a nazbierané body z karty vymaže. Body na zneplatnenej karte Brendon Family nemôžu byť ďalej žiadnym spôsobom uplatnené. Vymazaný člen klubu sa môže opätovne zúčastniť programu Brendon Family len prostredníctvom novej registrácie. Člen klubu vykonaním registrácie výslovne prijíma a súhlasí s tu uvedeným postupom.

 

9. Doba trvania programu  

9.1. Program Brendon Family je zriadený na dobu neurčitú. Brendon pri informovaní členov klubu má právo kedykoľvek zrušiť program. Informovanie sa uskutoční oznámením umiestneným v predajni Brendon a na stránke www.brendon.sk. Od zverejnenia oznámenia sa vydávanie bodov skončí, zákazníci majú 90 dní na uplatnenie dovtedy nazbieraných bodov. Po uplynutí 90 dní budú dovtedy neuplatnené body zrušené konečnou platnosťou, a v ďalšej dobe nebude možné uplatniť si nárok vyplývajúci z programu.

 

9.2. Vzhľadom k tomu, že Brendon s týmto programom poskytuje výhody pre členov klubu jednostranne a bezodplatne, Brendon si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných podmienok účasti za predpokladu, že o prípadných zmenách bude informovať zákazníkov prostredníctvom oznámenia, resp. na stránke www.brendon.sk. Nahliadnuť do aktuálneho znenia Všeobecných podmienok účasti je možné na Zákazníckom oddelení predajne Brendon počas otváracej doby, alebo na stránke www.brendon.sk

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Ďalšie informácie o programe a použití zákazníckych kariet poskytujeme verným zákazníkom v  predajni Brendon, na stránke  www.brendon.sk, prostredníctvom e-mailu na info@brendon.sk, respektíve cez telefón.

 

10.2. Ak právny predpis neustanovuje inak, Brendon nezodpovedá za plnenie vlastnej alebo prenesenej daňovej a odvodovej povinnosti člena klubu.