VOP Brendon

Pred nákupom si prosím prečítajte podmienky nákupu a dodacie podmienky uvedené nižšie!

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Brendon Slovakia s.r.o., so sídlom: Púchovská 10, Bratislava 831 06, IČO: 36 827 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65333/B,  (ďalej aj ako „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej aj ako „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.brendon.sk (ďalej aj ako „Brendon.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

 

1.2. Všetky právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,  riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

II. Vymedzenie niektorých pojmov


2.1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu na Brendon.sk.

 

2.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na Brendon.sk a celkovú cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu Brendon.sk. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na  Brendon.sk.

 

2.3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané na Brendon.sk, ktorých popis sa nachádza na stránke Brendon.sk. Podmienky opisu tovaru sú uvedené v Článku VI. týchto VOP.  Podrobný popis tovaru nájdete na našej internetovej stránke pri konkrétnom tovare.
 

III. Nákup v e-shope Brendon.sk

 

3.1. Objednávku v e-shope Brendon.sk môžete zadať aj bez predbežnej registrácií. V prípade nákupov bez registrácie, tj. nákupu ako hosť sa údaje poskytnuté zákazníkom (fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo) použijú iba na identifikáciu a doručenie danej objednávky a po uskutočnení objednávky sa údaje neuložia. Možnosť nákupu ako hosť si môžete zvoliť kliknutím na tlačidlo „Prejsť na platbu“ po vložení produktu(ov) do košíka.

 

3.2. V prípade opakovaného nákupu sa môžete v našom e-shope Brendon.sk aj zaregistrovať. Registráciu je možné zahájiť kliknutím na ikonu „Môj účet“ na hlavnej stránke Brendon.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť svoje priezvisko, meno a e-mailovú adresu a zvoliť heslo pre svoj účet. Po úspešnej registrácii vám systém odošle automatický e-mail. Potvrdzovací je potrebné otvoriť odo 24 hodín a aktivovať svoju registráciu kliknutím na odkaz. Touto aktiváciou sa Kupujúci stáva členom Brendon Family, okrem nakupovania na e-shope Brendon.sk môže využívať aj ďalšie výhody členstva. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii je možné kedykoľvek upraviť alebo natrvalo odstrániť.

 


3.3.  Prehliadanie tovaru - Tovar internetového obchodu Brendon.sk môžete na stránke nájsť  roztriedený na jednotlivé kategórie.


3.4. Vybraný tovar môžete vložiť do svojho Nákupného košíka dvoma spôsobmi:

 1. Ak počas prehliadania tovarov je ikona nákupného košíka v riadku pod cenou vyobrazená zelenou farbou, po kliknutí na túto ikonu bude tovar vložený do Vášho Nákupného košíka.
 2. Na osobitnej stránke tovaru kliknutím na tlačidlo „Do koša“.

V Nákupnom košíku môžete zbierať tovar aj bez prihlásenia, avšak pre nákup tovaru musíte byť registrovaným zákazníkom.

 

3.5. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu Brendon.sk. V Nákupnom košíku môžete  preveriť vybraný tovar, a v nákupe môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo Objednávam s povinnosťou platby. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári ako aj vyhlásenie o oboznámení sa a súhlas s týmito VOP.

 

3.6. Úspešne prijatá elektronická objednávka a realizovaná platba je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky Predávajúcim prostredníctvom automatického E-mailu, v ktorom Vám bude pripomenutá Vaša objednávka.

 

3.7. Predávajúci je viazaný ponukou (vrátane ceny) do 15 dní od potvrdenia objednávky.

 

3.8. Pri objednávke skontrolujte prosím adresu dodania tovaru a fakturačnú adresu, na ktorú Vám môžeme vystaviť faktúru. V prípade platby bankovou platobnou kartou pri objednávke prosíme, aby ste si pred platením skontrolovali prehľad objednávky, označili koľko zo svojich bodov si chcete zameniť pri danom nákupe a potom stlačte tlačidlo Zaplatiť. Týmto budete presmerovaný na platobný portál BIG FISH Payment Gateway. V prípade, ak ste si zvolili platbu formou dobierky, tak v sume na úhradu pri prevzatí tovaru bude odpočítaná suma zodpovedajúca počtu Vašich bodov, ktoré ste si zamenili v rámci objednávky pri danom nákupe.


3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob ho Predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito VOP dodať Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu alikvotná čiastka vyplatená späť v lehote do 14-tich dní.

3.10. Osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu nakupovať v eshope. Prijatím VOP kupujúci vyhlasuje, že dovŕšil 18 rokov.

 

VI. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby


4.1. Naše ceny sú vždy aktuálne platné ceny obchodného domu Brendon a je v nich zahrnutá DPH.  Ceny uvedené na stránke internetového obchodu Brendon.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatenia kúpnej ceny objednaných tovarov.

 

4.2. Ceny neobsahujú náklady na dopravu/doručenie tovaru. Z internetového obchodu Brendon.sk si môžete objednať tovar s dopravou/doručením na územie Slovenska.

 

Cena dopravy/doručenia tovaru na území Slovenska: 

 • v prípade nákupu do 39,99 €:    3,99 €
 • v prípade nákupu nad 39,99 €:  zadarmo.

 

4.3. Spôsoby platby pri nákupe cez internetový obchod Brendon.sk sú nasledovné:

 

4.3.1  V prípade objednávky s doručením tovaru na územie Slovenska môžete platiť:

 • pri objednávke bankovou platobnou kartou, darčekovou kartou Brendon, virtuálnou darčekovou kartou Brendon (za účelom úhrady celkovej kúpnej ceny môžu byť darčekové karty Brendon použité aj čiastočne), alebo

 • pri prevzatí tovaru na dobierku od kuriéra v hotovosti (do výšky 1.320,- EUR) alebo bankovou platobnou kartou cez platobný terminál doručovateľa, pričom Vás týmto osobitne upozorňujeme, že virtuálna darčeková karta sa nedá použiť pri zaplatení kúpnej ceny pri prevzatí tovaru na dobierku, alebo

 • platbou prostredníctvom PayPal.

 

4.4 V prípade platby za tovar pri objednávke zabezpečuje možnosť prijatia platobnej karty zabezpečuje zriaďovateľ platobnej bránky BIG FISH Payment Gateway a systém BORGUN prostredníctvom bezpečného systému na prijímanie platobných kariet. Pri platbe bankovou platobnou kartou budete presmerovaný na platobnú bránu BIG FISH Payment Gateway prostredníctvom ktorého bude realizovaná platba bankovou platobnou kartou cez systém BORGUN. Všetky údaje týkajúce sa platobnej karty zadané zákazníkom cez BIG FISH Payment Gateway budú poskytované priamo pre BORGUN ako prevádzkovateľovi transakcie platby bankovou platobnou kartou. Zriaďovateľ platobnej brány BIG FISH Payment Gateway nemá prístup k bankovým údajom ani údajom zákazníkov internetového obchodu Brendon.sk. Platba prebieha na stránke, ktorá zodpovedá predpisom a bezpečnostným požiadavkám medzinárodných spoločností vydávajúcich platobné karty.

Uskutočnenie transakcie platby bankovou platobnou prebieha cez systém BORGUN. Údaje o platobnej karte potrebné na uskutočnenie transakcie sú poskytované priamo BORGUN ako prevádzkovateľovi transakcie platby. Spoločnosť Brendon nemá žiadnym spôsobom prístup k Vašej platobnej karte, k účtu, ku ktorému bola karta vydaná, ani k číslu a dátumu exspirácie alebo iným údajom karty. Všetky údaje Poplatky za realizáciu platby v prospech internetového obchodu Brendon.sk nezaťažujú majiteľa bankovej platobnej karty.

 

4.5 Objednávku môžete zaplatiť bankovými platobnými kartami nasledovného typu:

 • produkty Mastercard (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
 • produkty VISA (VISA, VISA Electron, Visa V Pay)
 • JCB

 

4.6 Pri platbe bankovou platobnou kartou budete potrebovať nasledovné údaje:

(1) číslo karty (13-19 číselné číslo nachádzajúce sa na prednej strane karty),

(2) dátum exspirácie karty (reliéfom alebo vytlačením uvedený dátum vo formáte mesiac/rok nachádzajúci sa na prednej strane karty),

(3) kód na validáciu (posledné 3 číslice čísla uvedeného v podpisovej časti na zadnej strane karty) (CVV2, alebo CVC2).

 

4.7 Za tým účelom, aby bol Váš nákup s použitím platobnej karty úspešný, dbajte prosím na nasledovné:

 • platbu uskutočnite len s kartami vyššie uvedeného typu,
 • na bankovom účte, ku ktorému bola karta vydaná musí byť vždy zodpovedajúce finančné krytie,
 • údaje z karty zadávajte presne,
 • dbajte o to, aby karta nebola exspirovaná. 

 

4.8 Zakúpenie a uplatnenie darčekových kariet

a.) darčeková karta Brendon (vo forme karty)

Darčekové karty Brendon (vo forme karty) je možné zakúpiť v obchodnom dome Brendon.

Darčekové karty Brendon (vo forme karty) je možné uplatniť pri nákupe v obchodnom dome Brendon, ako aj pri nákupe cez internetový obchod Brendon.sk. Pri nákupe cez internetový obchod Brendon.sk je v prípade starších typov darčekových kariet Brendon potrebné zadať čiarový kód uvedený na karte, a v prípade novších typov darčekových kariet Brendon je potrebné zadať čiarový kód a 3 miestny bezpečnostný kód. Tento 3 miestny bezpečnostný kód sa odkryje po zotretí stieracej vrstvy.

b.) virtuálna darčeková karta Brendon (v elektronickej forme)

Virtuálne darčekové karty Brendon (v elektronickej forme) sa dajú zakúpiť výlučne v internetovom obchode Brendon.sk a rovnako sa dajú uplatniť pri nákupe v obchodnom dome Brendon, ako aj pri nákupe cez internetový obchod Brendon.sk. V prípade virtuálnych darčekových kariet Brendon sa nevydáva karta, pričom nákup prostredníctvom virtuálnej darčekovej karty Brendon je možné uskutočniť použitím čiarového kódu, ktorý ste získali prostredníctvom e-mailovej správy po zakúpení virtuálnej darčekovej karty Brendon. Upozorňujeme zákazníkov, že zakúpenie virtuálnej darčekovej karty Brendon (v elektronickej forme) v internetovom obchode Brendon.sk je možné len pri samostatnom nákupe jednej virtuálnej darčekovej karty, t.j. takáto virtuálna darčeková karta Brendon sa nedá vložiť do košíka s iným tovarom ani s ďalšou virtuálnou darčekovou kartou Brendon. Pri jednom nákupe je možné zakúpiť len jednu virtuálnu darčekovú kartu Brendon. Pri nákupe virtuálnej darčekovej karty Brendon nie je možné uplatnenie alebo použitie bodov Brendon Family.

 

V. Dodanie tovaru

 

5.1.  Zakúpené produkty zasiela predajca kupujúcemu – v závislosti od veľkosti balíka – kuriérskymi službami GLS alebo Gebrüder Weiss.

 

5.2.  Objednávky uskutočnené cez víkend alebo cez sviatky budú spracované prvý nasledujúci pracovný deň. Maximálna doba dodania tovaru nepresiahne 30 dní od objednávky.

 

5.3 Bežná dodacia doba tovaru je: 2 – 5 pracovných dní.

 

5.4. Doručovanú zásielku odovzdá kuriér na zadanej adrese doručenia adresátovi, alebo inej plnoletej osobe, ktorá preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.  Preto Vás prosíme, aby ste adresu doručenia objednaného tovaru vyplnili presne a  detailne (aj so zadaním poschodia a čísla dverí). V doručenej zásielke nájdete aj faktúru.


5.5.  Zásielku doručuje kuriér až na Vaše poschodie k Vašim dverám avšak iba v prípade, ak pri objednávke uvediete presnú adresu doručenia vrátane čísla vchodu, schodiska, poschodia a čísla dverí. V prípade, ak pri adrese doručovania nie je uvedený vchod, poschodie a číslo dverí, tak kuriér doručuje zásielku k stretu verejnej komunikácie s hranicou pozemku (chodba, schodisko, poschodie a pod. do toho nepatrí). V prípade, ak počas zadaného termínu doručenia nebudete môcť zásielku prevziať, o ďalšom termíne doručenia budete informovaný kuriérskou službou prostredníctvom e-mailu alebo telefónom. V prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky bude objednávka stornovaná.

 

5.6. Kuriérska služba Vám priamo zašle e-mailovú správu pre sledovanie zásielky a oznámi Vám termín doručenia tovaru. Ak Vám takto oznámený dátum doručenia tovaru nevyhovuje, môžete zmeniť dátum doručenia tovaru kliknutím na link uvedený v e-maili. 

 

5.7. V deň doručenia sa k Vám kuriér dostaví so zásielkou obsahujúcou Vašu objednávku. Prosíme, aby ste pred prevzatím tovaru skontrolovali balenie zásielky a prevezmite ju len v prípade, ak je balenie  nepoškodené. Osoba preberajúca zásielku je povinná zásielku za prítomnosti kuriéra skontrolovať, a v prípade jednoznačného poškodenia vonkajšieho balenia zásielky je povinná zásielku otvoriť, a o viditeľných vadách/nedostatkoch alebo pri iných poškodeniach je povinná spísať spolu s kuriérom zápisnicu, ktorá bude obsahovať druh a rozsah poškodenia, predpokladaný dôvod poškodenia, ako aj podrobný popis škody, a zároveň je osoba preberajúca zásielku povinná poškodenie a škodu na zásielke oznámiť kuriérovi a Predávajúcemu. V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, komentáre, pripomienky týkajúce sa kuriérskej služby prosím neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom E-mailu alebo nám zavolajte na našu zákaznícku linku.

 


VI. Presnosť popisu tovaru, farieb a cien

 

6.1. Predávajúci vynakladá veľké úsilie za účelom čo najpresnejšej informácie pre Kupujúceho o popise tovaru, farieb a cien tovaru. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť odlišnosti oproti skutočnosti  čiastočne z dôvodu užívateľských nastavení obrazovky, a čiastočne z dôvodu prípadných predpisov. Brendon.sk preto nezodpovedá za farby zobrazené na monitore, a zároveň si vyhradzuje právo na opravu chýb textu, ako aj ceny a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Rady týkajúce sa nákupu a charakteristiky tovarov zamerané na ich prezentáciu sa nemôžu považovať za lekárske/zdravotné rady a to pri zdravotnom tovare a ani pri inom tovare. Samozrejme, v prípade, ak Kupujúci nie je z nejakého dôvodu spokojný s tovarom objednaným prostredníctvom internetového obchodu Brendon.sk, je oprávnený po prevzatí zásielky od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to za podmienok uvedených v Článku VII. týchto VOP.

 

 

VII. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a dôsledkoch odstúpenia od zmluvy
 
7.1. V prípade, ak Kupujúci nie je z akéhokoľvek dôvodu spokojný s tovarom zakúpeným cez internetový obchod Brendon.sk, je oprávnený podľa ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní.

 

7.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu Brendon Slovakia s.r.o., Obchodné centrum Bratislava-Rača, Púchovská 10, Bratislava 831 06, e-mail: info@brendon.sk. Na tento účel môže Kupujúci použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol Kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený aj v Prílohe č. 1 týchto VOP.

 

7.3 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy - ak teda nie je uplatnený nárok z dôvodu vady tovaru - v takých prípadoch, kedy napr. bol detský kočík používaný aj na ulici, tak nemáme možnosť vrátiť Vám celú sumu kúpnej ceny. V takýchto prípadoch bude vrátená len suma po odpočítaní sumy zníženia hodnoty tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúcemu bude doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

7.4    Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu Obchodné centrum Bratislava-Rača, Púchovská 10, Bratislava 831 06 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar Kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

7.5 Priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

 

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť dotknutý tovar Predávajúcemu kompletný v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenia od zmluvy Predávajúci je oprávnený odstúpenie od Kúpnej neakceptovať, a tovar vrátiť naspäť na náklady Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať ani v prípade, ak tovar bude mať známky trvalého vonkajšieho poškodenia (vrátane balenia tovaru). Predávajúci je oprávnený nárokovať si od Kupujúceho škodu vzniknutú na základe užívania tovaru v rozpore s účelom jeho používania. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7.7 Kupujúci ďalej nie je oprávnený na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Ďalšie prípady nemožnosti odstúpenia od zmluvy sú uvedené v § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 
VIII. Servis a zodpovednosť za vady tovaru
 
8.1. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady tovaru podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Záručné podmienky medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

8.2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j. jeho dĺžka je 24 mesiacov, ak zákon neustanovuje inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

 

8.3. Záruka sa nevzťahuje na vady, nedostatky a poškodenia tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany Kupujúceho.

 

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho na adrese - Obchodné centrum Bratislava-Rača, Púchovská 10, Bratislava 831 06. Ak sa na záručnom liste nachádzajú informácie o odbornom servise, môžete volať taktiež na tam uvedené telefónne čísla.

 

8.5. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru) a záručný list (ak existuje) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru Predávajúcemu. Kupujúci je povinný odovzdať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom. Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

 

8.6. Predávajúci postupuje pri vybavení reklamácie plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 

8.7. V prípade otázok (vrátane informácií o pozáručných servisných miestach)  ako aj prípadných podnetov alebo sťažností sa obracajte prosím na obchodný dom Brendon na adrese Obchodné centrum Bratislava-Rača, Púchovská 10, Bratislava 831 06.

 


IX. Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov Brendon nájdete tu.

 

X. Záverečné ustanovenia


10.1. Tieto VOP sú účinné od 09.02.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu.


10.2. Kontaktné údaje Predávajúceho:
Brendon Slovakia s.r.o.
Obchodné centrum Bratislava-Rača
Púchovská 10, Bratislava 831 06
Web: www.brendon.sk
E-mail: info@brendon.sk10.3. Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27. Orgán dohľadu v prípade predaja potravín vykonáva organ štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa, a v prípade predaja kozmetických výrobkov vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

 

Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu Brendon ››

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy ››

Európskou komisiou prevádzkované online diskusné forum ››