Informácia o ochrane osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov v súvislosti s prihláškami na pracovné pozície zaslané elektronicky na emailovú adresu renata.frano@brendon.sk, resp. predložené osobne v našej predajni.

Informujeme Vás, že spoločnosť Brendon Slovakia s.r.o., Púchovská 10, Bratislava 831 06, IČO: 36 827 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 65333/B, ďalej ako „Brendon“, resp. ako „správca osobných údajov“) spracováva osobné údaje poskytnuté v rámci výberového konania (osobné údaje uvedené v životopise, e-mailová adresa, telefónne číslo, motivačný list, sprievodný list, fotografia, ďalej spoločne ako „Prihláška na výberové konanie“) v súlade s platnými právnymi predpismi ako prísne dôverné informácie a používa ich výlučne na posúdenie prihlášky uchádzača o zamestnanie a na výber zamestnancov. Prístup k Prihláške na výberové konanie majú vybraní pracovníci HR oddelenia správca osobných údajov a vedúci oblasti alebo predajne, ktorej sa Prihláška na výberové konanie týka.

Uchádzači posielajú Prihlášku na výberové konanie a poskytujú svoje osobné údaje dobrovoľne. Zaslaním Prihlášky na výberové konanie poštou alebo e-mailom na adresu renata.frano@brendon.sk uchádzač vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Brendon spracovával jeho osobné údaje za tu uvedeným účelom a takéto spracovanie osobných údajov prijíma. Cieľom spracovania osobných údajov je posúdenie prihlášok na výberové konanie a vyberanie zamestnancov. Brendon uchováva zaslané životopisy do jedného roka a môže ich opäť zaradiť do výberových konaní vyhlásených na podobné pracovné pozície (napríklad ak pracovný pomer vybraného pracovníka bol zrušený počas skúšobnej doby). Ak žiadate, aby bola Vaša Prihláška zaradená do výberového konania iba na konkrétnu pracovnú pozíciu, naznačte nám to v sprievodnom liste. Ak tak neurobíte, považujeme to za poskytnutie súhlasu a Vaše osobné údaje uchovávame po dobu jedného roka.

Ako správca osobných údajov Brendon spracováva osobné údaje ako dôverné, údaje uchováva fyzicky aj v elektronickej podobe bezpečne, na bezpečnostnej úrovni zodpovedajúcej technologickému vývoju.

Informujeme Vás, že môžete kedykoľvek požiadať o informáciu o tom, či uchovávame Vaše osobné údaje a ak áno, ktoré. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu a zmenu týchto údajov, môžete obmedziť spracovanie údajov, namietať proti spracovaniu a samozrejme môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z našej databázy. Po presvedčení o tom, že žiadosť pochádza od oprávnenej osoby, žiadosti okamžite vyhovieme.

V prípade porušenia pravidiel spracovania osobných údajov, sporu alebo sťažnosti sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) alebo na súd.