Blog o bábätkách

Dyslexia: od skorých príznakov až po možnosti liečby

Dyslexia nie je choroba, ale porucha učenia, ktorá môže výrazne ovplyvniť napredovanie detí v škole. Ako sa dá identifikovať a ako liečiť príznaky?

Dyslexia sa dá u detí v predškolskom veku určiť z niektorých skorých príznakov, takže špeciálne vyučovanie a integrovanie môže začať skôr, vďaka čomu sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Ako rozpoznať príznaky, čo môžete ako rodič robiť, ak máte podozrenie na dyslexiu?

Význam, príčiny a typy dyslexie

Dyslexia je porucha učenia, ktorá je spojená s ťažkosťami čítania, keďže pri identifikácii zvukov reči a dekódovaní vzťahu medzi písmenami a slovami nastávajú problémy. Dyslexia, nazývaná aj ako porucha čítania, postihuje oblasti mozgu, ktoré spracúvajú jazyk.

porucha čítania u detí

Deti s dyslexiou väčšinou vidia úplne dobre a sú rovnako bystré ako ich rovesníci, no školu zvládajú ťažšie, pretože im trvá čítanie dlhšie. Ťažkosti so spracovaním textu môžu tiež sťažiť správny pravopis, písanie a rozprávanie. Dyslexia sa líši od ťažkostí s čítaním spôsobených problémami so sluchom alebo zrakom alebo od ťažkostí s čítaním v dôsledku nedostatočných možností výučby alebo učenia.

Príčiny dyslexie

Tento stav vyplýva z rozdielov v častiach mozgu, ktoré spracovávajú jazykové procesy. Obrazové štúdie u ľudí s dyslexiou ukazujú, že oblasti mozgu, ktoré by mali byť počas čítania aktívne, nefungujú správne.

Predpokladá sa, že dyslexia je spôsobená kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. S väčšou pravdepodobnosťou bude trpieť dyslexiou dieťa, ak sú postihnutí aj jeho rodičia, súrodenci alebo iní členovia rodiny.

V súčasnosti prebieha výskum účinkov pretrvávania primitívnych reflexov v detstve na dyslexiu, poruchu pozornosti s hyperaktivitou a možno aj na dysgrafiu a dyskalkúliu.

Typy dyslexie

Existujú dva hlavné typy dyslexie: získaná dyslexia a vývojová dyslexia.

Získaná dyslexia je výsledkom neurologického poškodenia, ako je traumatické poškodenie mozgu, demencia alebo mŕtvica.

Vývojová dyslexia môže byť spôsobená mnohými príčinami, ako napríklad:

 • dedičnosť,
 • neurovývojová porucha a
 • poškodenie pri pôrode.

Príznaky dyslexie v predškolskom veku a neskôr

Príznaky dyslexie je ťažké rozpoznať pred nástupom dieťaťa do školy, ale niektoré skoré príznaky môžu naznačovať problém, tie najčastejšie z nich sú:

 • oneskorený vývoj reči;
 • osvojenie si nových slov trvá dlho;
 • problém so správnou formuláciou slov (napr. zámena zvukov slov alebo zamieňanie slov, ktoré znejú rovnako);
 • ťažkosti so zapamätaním alebo pomenovaním písmen, čísel a farieb;
 • ťažkosti s orientáciou v priestore;
 • nekoordinované veľké a jemné motorické pohyby;
 • a ťažkosti s učením sa detských pesničiek a rýmovačiek.

Známky porúch učenia v školskom veku

Hneď po nástupe do školy, sa môžu príznaky a znaky dyslexie stať zreteľnejšími. Myslíme tým:

 • čitateľské zručnosti dieťaťa sa výrazne líšia od jeho veku a intelektuálnych schopností;
 • problémy so spracovaním a porozumením počutého;
 • dieťa má problém nájsť správne slovo alebo odpovedať na otázky;
 • ťažko zapamätateľná postupnosť;
 • pozorovanie podobností a rozdielov medzi písmenami a slovami je problematické;
 • neschopnosť vysloviť neznáme slová;
 • problémy s pravopisom;
 • čítanie alebo písanie úloh trvá príliš dlho;
 • dieťa sa vyhýba čítaniu.

Následky dyslexie v dospelosti

Príklady následkov dyslexie v dospelosti:

 • miešanie strán vpravo-vľavo,
 • veľmi pomalé čítanie a písanie,
 • zamieňanie poradia písmen v slovách a
 • ťažkosti s plánovaním a organizačnými úlohami.

Test na dyslexiu

Je dôležité čo najskôr rozpoznať problém a poradiť sa s odborníkom, pretože ak sa poruchy učenia neliečia, môže to u dieťaťa spôsobiť zníženie sebaúctu a iné psychické poruchy (úzkosť, depresie, agresivita atď.), pretože sa dieťa môže kvôli svojim ťažkostiam cítiť hlúpo alebo lenivo.

Neexistuje jediný test, ktorý by dokázal diagnostikovať dyslexiu. Pri hodnotení testu sa berú do úvahy viaceré faktory, ako napr.:

 • vývin dieťaťa, výchovné problémy a rodinná zdravotné záznamy;
 • domáca atmosféra, možné rodinné problémy;
 • dieťa môže absolvovať testy na zistenie čitateľských a jazykových zručností;
 • môže sa požiadať o zrakové, sluchové a neurologické vyšetrenia na vylúčenie abnormalít, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s čítaním;
 • môžu sa vykonať aj psychologické testy, aby sa zistilo, či sociálne problémy, úzkosť alebo depresia môžu obmedziť schopnosti dieťaťa.

Liečba dyslexie

Pomocou komplexných vývojových programov sa dá dyslexia do určitej miery liečiť, ale základnú poruchu mozgu nemožno vyliečiť, takže tento stav pretrváva celoživotne. Včasné rozpoznanie a diagnostika však môžu zlepšiť šancu na identifikáciu špeciálnych potrieb a vhodnú liečbu. Dyslexia sa lieči špeciálnymi výchovnými metódami: čím skôr sa so zásahom začne, tým lepšie.

dyslexia u detí

Logopédi môžu na zlepšenie čitateľských zručností použiť aj techniky, ktoré ovplyvňujú sluch, zrak a hmat. Ak pomôžu dieťaťu používať na učenie viac zmyslov, pomôže mu to jednoduchšie spracovať informácie. Je dôležité poznamenať, že dyslexia nie je choroba ani postihnutie a často môžu byť ľudia úspešní po zapojení sa do iných oblastí života.

Prevencia dyslexie v detstve

Oplatí sa začať pracovať s dieťaťom čo najskôr. Osvojovanie si čítania a rozvoj reči by mali prebiehať paralelne, čo pomáha kombinovať písmená a zvuky Počas výučby čítania sa s veľkým časovým odstupom vyučujú zameniteľné písmená, pričom sa kladie dôraz aj na rozvoj zmyslu pre rytmus, priestorovú orientáciu a jazykové schopnosti. Nezabudnite zvyšovať sebavedomie svojho dieťaťa: rovnako ako u dospelých je najlepšou stratégiou pochvala a povzbudenie.

Čo môže robiť rodič

Vaša úloha je kľúčová, aby si vaše dieťa našlo svoje miesto v škole. K tomu je potrebné podniknúť nasledovné kroky:

 • Začnite sa problému venovať čo najskôr! Ak máte podozrenie na dyslexiu, vyhľadajte pediatra alebo logopéda.
 • Čítajte dieťaťu nahlas! Najlepšie je začať vo veku 6 mesiacov alebo ešte skôr.
 • Spolupracujte so školou! Porozprávajte sa s učiteľom o tom, ako vám môže škola pomôcť.
 • Motivujte dieťa na čítanie! Ak chcete zlepšiť čitateľské zručnosti, musíte si precvičovať čítanie.
 • Choďte príkladom! Každý deň si určite čas, počas ktorého vy aj vaše dieťa čítate, aby ste ukázali, že aj v čítaní je možné nájsť radosť.

Foto: www.shutterstock.com